SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
XIII. XI.Organy Spółdzielni

§ 62


1.Organami Spółdzielni są:

1)Walne Zgromadzenie,

2)Rada Nadzorcza,

3)Zarząd.

2.Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ustępie 1, punkty 1 - 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

3.Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

4.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

5.Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.


A.Walne Zgromadzenie

§ 63


Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

ustawy Prawo spółdzielcze,

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

statutu Spółdzielni.

§ 64


1.Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2.Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, gdy liczba członków Spółdzielni przekroczyła 500.

3.Rada Nadzorcza ustala zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikających z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.

Członkowie nie posiadający prawa do lokalu mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia.

4.Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

5.Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

6.Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.

7.Każdemu Członkowi przysługuje tylko jeden głos.

8.Członek ma prawo na Walnym Zgromadzeniu korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 65


Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1)uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2)rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu.

3)rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4)podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej / dochodu ogólnego / lub sposobu pokrycia strat z uwzględnieniem postanowienia § 104,

5)podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6)podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

7)oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8)podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9)rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,

10)uchwalanie zmian statutu,

11)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12)wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest z zrzeszona,

13)podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej w granicach statutu, lecz na zasadach sprzedaży usług lub produkcji z zyskiem,

14)uchwalenie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,

15)wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§ 66


1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

3.Zarząd obowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:

1)Rady Nadzorczej,

2)przynajmniej 1/10 członków,

4.Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ustępie 3 powinno być zwołane w takim terminie, aby jego pierwsza część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

§ 67


1.O czasie i miejscu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2.W przypadku gdy w porządku obrad znajduje się wybór członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

3.Zawiadomienia powinny być wysłane listami poleconymi lub doręczone wszystkim członkom Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru z podaniem daty.

4.Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, co najmniej na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

5.Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ustępie 4 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

6.Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

7.Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

8.Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

§ 68


1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w paragrafie poprzedzającym.

2.Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

3.Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

4.Warunek, o którym mowa w ustępie 3 uważa się za spełniony również w przypadku, gdy na posiedzenie danej części Walnego Zgromadzenia nie przybył żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów chyba, że ustawa lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

6.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru do organów Spółdzielni i odwołania członków Rady i Zarządu Spółdzielni.

§ 69


1.Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2.Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym odrębne Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

3.Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium

§ 70


1.Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1)komisja skrutacyjna, w składzie 3 osób której zadaniem jest:

a)sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ,

b)sprawdzenie listy obecności na danej części Walnego Zgromadzenia,

c)na zarządzenie przewodniczącego danej części walnego Zgromadzenia, obliczanie wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

2)komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad, z podziałem na wnioski kwalifikujące się do przyjęcia ze wskazaniem organu Spółdzielni odpowiedzialnego za realizację wniosku oraz na wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

3)inne komisje w miarę potrzeby.

2.Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

4.Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

5.Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 71


1.Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.

2.Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3.Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia:

1)może zarządzić dokonywanie zgłoszeń w dyskusji na piśmie,

2)ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy iż odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas przemówienia,

3)może odebrać głos każdemu niestosującemu się do uwag, o których mowa w punkcie 2),

4)może odmówić udzielenia głosu osobie, która już w danej sprawie zabierała głos.

4.W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:

1)głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,

2)przerwania dyskusji,

3)zamknięcia listy mówców,

4)ograniczenia czasu przemówień,

5)zarządzenia przerwy w obradach,

6)kolejności i sposobu uchwalania wniosków,

7)zmiany kolejności porządku obrad danej części Walnego Zgromadzenia,

8)uchylenia zarządzenia przewodniczącego.

5.W dyskusji nad wnioskiem w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden za i jeden przeciwko wnioskowi.

6.Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

7.Członkowie mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 72


1.Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

2.Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem dalej idącym jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

3.Każda uchwała poddana pod głosowanie na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

§ 73


1.Każda część walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuższy jednak niż 14 dni.

2.Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia przerwanej części Walnego Zgromadzenia.

§ 74


1.Z obrad każdej części walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

2.Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia danej części Walnego Zgromadzenia.

3.Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4.Protokoły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni przechowuje co najmniej przez 10 lat.

5.Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia Członków składają się poszczególne protokoły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium.

§ 75


1.Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub w statucie większość członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

2.W ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia kolegium, w skład, którego wchodzą przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów z posiedzeń poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które uchwały nie zostały podjęte.

3.Protokół z obrad kolegium, który podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, stanowi integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 76


1.Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie oraz osoby nie będące członkami (pełnomocnicy osób prawnych).

3.W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

4.Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

5.Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w trybie określonym w Statucie.

6.Zgłoszenia Kandydatów dokonuje się pisemnie z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imion i nazwisk osób zgłaszających kandydaturę.

7.Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.

8.Lista jest poddawana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia.

9.Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących:

1)zatrudnienia w Spółdzielni,

2)prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

3)pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

4)zalegania z wnoszeniem opłat do Spółdzielni,

5)liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

10.Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ustępie 9.

11.Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

§ 77


1.Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej danej części Walnego Zgromadzenia.

2.Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

3.Głos jest nieważny, jeżeli:

1)karta wyborcza jest przekreślona,

2)na karcie wyborczej liczba nie skreślonych kandydatów jest większa od liczby miejsc w Radzie Nadzorczej,

3)gdy karta wyborcza zawiera większą liczbę nazwisk kandydatów niż lista sporządzona przez Zarząd Spółdzielni.

4.Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

5.Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejna największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

6.Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni.

7.W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów mandat zostaje nieobsadzony. Wybory na nieobsadzony mandat członka Rady Nadzorczej przeprowadza się na najbliższym Walny Zgromadzeniu, przy czym na nie obsadzony mandat kandydują tylko osoby, które w przeprowadzonych wyborach uzyskały równą liczbę głosów.

§ 78


Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie określonym w statucie , był przewidziany punkt dotyczący odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 79


Postanowienia statutu dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres spółdzielczości.

§ 80


Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie, a głosowanie jest jawne.

§ 81


1.Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do Sądu.

2.Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

3.Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione do sądu w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. Sąd może nie uwzględnić upływu wyżej wskazanego terminu, jeżeli utrzymanie uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

4.Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

5.Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

B.Rada Nadzorcza


§ 82


Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 83


1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.

2.Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 84


1.Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłaty tego wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu, chyba, że nieobecność jest usprawiedliwiona.

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 2 wynosi 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 85


1.Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

2.Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

3.W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.

Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 86


Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1)odwołania większości 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,

2)zrzeczenie się mandatu,

3)ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 87


Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej.

§ 88


1.Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy:

1)uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2)nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a)badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c)przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4)podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5)zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

6)rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

7)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

8)podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach : do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

9)uchwalanie regulaminu Zarządu,

10)uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i zasad ustalania wysokości wkładów,

11)uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,

12)uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat,

13)uchwalanie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,

14)wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,

15) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

16)zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie (§ 65 ust 3),

17)podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,

18)uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

19)podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

2.Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3.Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 89


1.Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.

2.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje kolegium, o którym mowa w § 75 w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 90


W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

§ 91


1.Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej.

2.Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.

§ 92
Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.

§ 93


1.Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz w stosunku do Zarządu powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

2.W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności.

3.Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

4.Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim wszystkie przypadki, w których:

1)inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,

2)podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

§ 94


Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.


C.Zarząd


§ 95


1.Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym prezesa i jego zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą.

2.Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy w podmiotach gospodarczych.

3.Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

4.Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza może nawiązać stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie powołania albo umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

5.Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

6.Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

§ 96


1.Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:

1)podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni,

2)sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

3)prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

4)zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

5)sporządzenie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

6)zwołanie Walnego Zgromadzenia,

7)zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

8)udzielanie pełnomocnictw,

9)współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji państwowej oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

3.Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

§ 97


1.Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

2.Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne może określić regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 98


1.Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

2.Oświadczenia, o których mowa w ustępie 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

3.Oświadczenie pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 99


1.Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

2.Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]