SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
XI.Ustanie członkostwa

§ 56


1.1.Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1)wystąpienia członka,

2)wykluczenia członka,

3)wykreślenia członka,

4)śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,

5)wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni.

2.Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.

§ 57


1.Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2.Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.

3.Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 58


1.Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.

2.Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1)świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,

2)poważnie narusza zasady współżycia społecznego, wykracza w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

3)uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

4)uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

5)świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

§ 59


1.Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, może być wykreślony z rejestru członków.

2.Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1)nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału,

2)utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa,

3)zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo prawo odrębnej własności lokalu, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

4)utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wskutek uchwały podjętej przez Spółdzielnię, jeżeli było to jedyne prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię,

5)posiadający własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali albo posiadający własność lokalu w nieruchomości do zarządzania której mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa.

§ 60


1.Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

2.Rada Nadzorcza podejmując uchwałę o wykreśleniu albo wykluczeniu, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie się członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określonego w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie głoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu oraz z adnotacją : nie podjęto w terminie, ma moc prawną doręczenia.

3.Wykluczonemu albo wykreślonemu członkowi przysługuje:

1)prawo odwołania się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na piśmie wraz z uzasadnieniem.

2)prawo zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do Sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem.

4.W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie termin do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

5.W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i je popierać. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

6.W przypadku, gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspódzielcze ulega umorzeniu.

7.Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1)bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia

2)bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do Sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

3)prawomocnego oddalenia przez Sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

§ 61


Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną ze skutkiem od dnia jej ustania.
poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]