SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
XIV.Gospodarka Spółdzielni

§ 100


1.Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom.

2.Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytem bankowym.

§ 101


1.Fundusze Spółdzielni stanowią:

1)fundusz udziałowy,

2)fundusz zasobowy,

3)fundusz wkładów mieszkaniowych,

4)fundusz wkładów budowlanych.

2.Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:

1)fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

2)fundusz wkładów zaliczkowych,

3)fundusz na spłatę kredytów,

3.Spółdzielnia może tworzyć następujące fundusze celowe:

1)fundusz społeczno-kulturalny,

2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4.Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

5.Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ustępie 1 punkt 3 i 4 oraz w ustępie 2, określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 102


W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych w statucie, obowiązują odpowiednie przepisy ustawy.

§ 103


1.W przypadku likwidacji Spółdzielni roszczenia byłego członka do części funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni są zaspokajane w postępowaniu likwidacyjnym.

2.Udział byłego członka w funduszu zasobowym i innym majątku Spółdzielni jest proporcjonalny do wysokości wniesionych przez niego udziałów, z uwzględnieniem czasu, w jakim udziały te zasiliły fundusze Spółdzielni.

§ 104


1.Nadwyżkę bilansową Spółdzielni przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.

2.Stratę bilansową Spółdzielnia pokrywa w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, następnie udziałowego, a następnie z funduszu remontowego.

§ 105


1.Finansowanie remontów realizowane jest zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

2.Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencje wpływów i wydatków funduszu remontowego w kolejnych latach.

3.Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo-finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównanie wpływów i wydatków tego funduszu w skali5 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego / ocieplenia budynków, wymiany instalacji/.
poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]