SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
VIII. Opłaty za używanie lokali i rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją utrzymaniem nieruchomości.


§ 38


1.Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków.

2.Postanowienie ustępu 1 nie ma zastosowania do nw. nieruchomości:

1)gdy większość właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, podejmie uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali,

2)jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami Spółdzielni, stosuje się przepisy o własności lokali.

3.Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami, o których mowa w ustępie 2 oraz nieruchomościami innych właścicieli lub współwłaścicieli na podstawie umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową lub właścicielem/ współwłaścicielami/

§ 39


1.Koszty zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków są finansowane opłatami pobieranymi od użytkowników lokali w tych nieruchomościach oraz innymi przychodami Spółdzielni.

2.Zaliczkowe opłaty użytkowników lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami są ustalane na podstawie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz kosztów dostawy ciepła określonych w planach finansowo-gospodarczych, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

§ 40


1.Plan finansowo-gospodarczy uchwalany jest każdego roku przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2.Zmiana planu finansowo-gospodarczego wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 41


1.Okresem rozliczeniowym kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.

2.Różnica między faktycznie poniesionymi koszami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a zaliczkowo pobranymi opłatami u od użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody danej nieruchomości roku następnego.

3.Zasada określona w ustępie 2 nie dotyczy kosztów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, jeśli ich rozliczenie następuje na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach, a różnice z tego tytułu są rozliczane indywidualnie z użytkownikami poszczególnych lokali.

4.Rozliczenie, o którym mowa w ustępie 2 jest dokonywane odrębnie dla każdej nieruchomości.

§ 42


1.Okres rozliczeniowy kosztów dostawy ciepła do lokali określa Rada Nadzorcza.

2.Różnica pomiędzy faktycznymi kosztami dostawy ciepła a zaliczkowo pobranymi od użytkowników lokali opłatami za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody jest rozliczana indywidualnie z użytkownikami poszczególnych lokali:

1)w przypadku nadpłaty - Spółdzielnia dokonuje zwrotu nadpłaty na rzecz użytkownika lokalu.

2)w przypadku nadwyżki kosztów nad pobranymi od użytkowników opłatami - użytkownik jest zobowiązany wpłacić różnicę w terminie określonym przez Spółdzielnię.

3.Rozliczenie, o którym mowa w ustępie 2 jest dokonywane odrębnie dla każdego budynku.

§ 43


1.Wyłączne mienie Spółdzielni stanowią:

1)nieruchomości niezabudowane,

2)nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i budynkami o innym przeznaczeniu oraz innymi urządzeniami, w których nie ustanowiono odrębnej własności lokali.

2.Nieruchomościami wspólnymi są te nieruchomości, w których przynajmniej do jednego lokalu zostało ustanowione prawo odrębnej własności lokalu.

W takim przypadku udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu, wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, łącznie z odpowiednim udziałem we własności lub prawie wieczystego użytkowania działki. Udział Spółdzielni w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokali niewyodrębnionych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi (oraz lokalami, do których - jednostronną uchwałą na jej rzecz - Spółdzielnia ustanowiła prawo odrębnej nieruchomości lokalu), do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w danej nieruchomości.

§ 44


Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości powinny zawierać w szczególności:

1)określenie, że poszczególne rodzaje kosztów rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości, a w przypadku kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków dla poszczególnych budynków,

2)określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych),

3)różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zależności od przeznaczenia lokali (sposobu wykorzystywania lokali- mieszkalne, użytkowe itp.), 4)możliwość różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w związku z nie równorzędnymi walorami użytkowymi i atrakcyjnością.

5)zasady przyznawania bonifikat użytkownikom lokali w przypadku nienależytej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat.

§ 45


Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła, powinny w szczególności określać:

1)budynek jako jednostkę rozliczania kosztów dostawy ciepła,

2)fizyczną jednostkę rozliczania kosztów stałych i zmiennych,

3)okresy rozliczeniowe kosztów gospodarki cieplnej (rok kalendarzowy, sezon grzewczy, kwartał miesiąc),

4)stosowanie współczynników wyrównawczych z tytułu nierównorzędnych walorów cieplnych lokalu,

5)stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu nienależytego świadczenia usług dostawy ciepła,

6)terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami lokali opłat pobranych zaliczkowo w trakcie okresu rozliczeniowego, tj. termin zwrotu nadpłat lub żądania pokrycia niedoboru.

§ 46


Użytkownicy lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu następujących kosztów:

1)członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali:

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

2)członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali:

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

3)właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni:

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

4)osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali:

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

5)najemcy lokali:

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

§ 47


1.Zmiana opłat z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostaw ciepła obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany cen przez dostawców w oparciu o obowiązujące przepisy.

2.O zmianie opłat Spółdzielnia zawiadamia niezwłocznie użytkowników lokali, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin

3.O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków, co najmniej na 3 miesiące przed upływem terminu wnoszenia opłat.

4.Zmiana wysokości opłat wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 48


1.Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz na pokrycie kosztów dostawy ciepła wnoszone są do Spółdzielni, co miesiąc z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca.

2.Od niezapłaconych w terminie opłat, o których mowa w ustępie 1, Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

3.Członek Spółdzielni nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat, o których mowa w ustępie 1.

4.Za opłaty, o których mowa w ustępie 1 solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz z osobami nie będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,

5.Odpowiedzialność osób, o których mowa w ustępie 4 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§ 49


1.Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali nie wnoszą opłat na działalność społeczną, kulturalną i oświatową prowadzoną przez Spółdzielnię. Mogą oni korzystać z takiej działalności odpłatnie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią.

2.Właściciele lokali we własnym zakresie wnoszą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek od nieruchomości, stosownie do ich udziału w nieruchomości wspólnej.
poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]