SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
IV.Wpisowe, udziały i wkłady.


§ 9


1.Wpisowe wynosi 100 / sto / złotych, a udział 200 / dwieście / złotych.

2.Członek Spółdzielni, będący osobą fizyczną wnosi jeden udział, jeżeli:

1)ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

2)ubiega się o ustanowienie na jego rzecz odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

3)ubiega się o ustanowienie na jego rzecz odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu,

4)nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w drodze umowy, spadku lub zapisu, darowizny, licytacji,

5)nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o innym przeznaczeniu,

6)ubiega się o członkostwo jako małżonek członka Spółdzielni.

3.Członek Spółdzielni, będący osobą prawną wnosi 5 udziałów.

4.Udziały nie podlegają kumulacji i są liczone odrębnie dla każdego prawa.

5.Wpisowe nie podlega zwrotowi.

6.Wpisowe i zadeklarowane udziały członek obowiązany jest wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie zapłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z rejestru członków.

§ 10


1.Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie na jego rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zobowiązany jest do wniesienia wkładu mieszkaniowego w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskana przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

2.Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu zobowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

3.Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz lokalu o innym przeznaczeniu, zobowiązany jest do wniesienia wkładu budowlanego według zasad określonych w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadającej na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu bankowego na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany do spłaty kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

4.Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu zobowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

5.W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego waloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej wartości lokalu w budowie.

6.Jeżeli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ustępie 5, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

7.Jeżeli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ustępie 5 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę lokalu.

8.Szczegółowe zasady wnoszenia wkładów i dokonywania rozliczeń z tego tytułu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]