SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
II.Członkowie Spółdzielni.


§ 4


1.Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków.

3.Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna z tym, że takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4.Członkowi Spółdzielni może przysługiwać:

1)spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2)spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

3)prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowy udział we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

4)najem lokalu mieszkalnego lub użytkowego.

5.Członkiem Spółdzielni może być także osoba, która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy oczekuje na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

6.Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu do wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 5


1.Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej w formie pisemnej, zawierającej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej - jej nazwę i siedzibę oraz adres, jak również ilość zadeklarowanych udziałów i wkładów. Za osobę mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo nie mającej zdolności do czynności prawnych deklarację członkowską podpisuje jej przedstawiciel ustawowy.

2.O przyjęciu w poczet członków decyduje zarząd w formie uchwały.

3.Przyjęcie w poczet członków powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

4.Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w formie uchwały w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia.

5.Nie można odmówić przyjęcia do Spółdzielni:

1)nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

2)spadkobiercy członka Spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zapisobiercy i licytanta,

3) dzieciom i innym osobom bliskim zamieszkałym z byłym członkiem Spółdzielni, po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, chyba że roszczenie o przyjęcie w poczet członków powstało w związku z wykluczeniem członka ze Spółdzielni, a przyczyny, które spowodowały wykluczenie dotyczą także osoby ubiegającej się o przyjęcie,

4)nabywcy ekspektatywy odrębnej własności lokalu, nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta,

5)osoby fizycznej, której małżonek jest członkiem Spółdzielni,

6)osoby fizycznej , której spółdzielcze prawo do lokalu przypadło po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

7)osoby fizycznej, której przypadło po śmierci małżonka spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przypadające uprzednio obojgu małżonkom,

6.Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.

§ 6


1.Członkowi Spółdzielni przysługuje:

1)czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków związanych z jej działalnością, a także brania udziału w realizacji jej zadań statutowych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemające tej zdolności nie mogą być członkami organów Spółdzielni.

3)prawo żądania w trybie przewidzianym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,

4)prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i o prawie do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami,

5)prawo zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w statucie,

6)prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni,

7)prawo przeglądania rejestru członków,

8)z chwilą podpisania umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu - roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane "ekspektatywą" odrębnej własności lokalu,

9)prawo używania przez czas nie określony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, uzyskanego na podstawie umowy,

10)prawo żądania przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, do którego przysługuje mu lokatorskie lub własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,

11)prawo zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,

12)prawo do otrzymania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

13)prawo otrzymania odpisu obowiązującego statutu oraz prawo żądania odpisu wydanych na podstawie statutu regulaminów,

14)prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, w tym w sprawie zasadności zmiany wysokości opłat, w sposób i terminach określonych w Statucie,

15)prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz prawo kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej,

16)korzystanie z innych praw określonych w Statucie.

2.Uprawnienia przewidziane w ustępie 1 nie obejmują treści protokołów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

3.Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ustępie 1 zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.

4.Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna by wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

5.Statut Spółdzielni, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanea finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 7


Członek Spółdzielni jest obowiązany:

1)wnieść wpisowe, zadeklarowane udziały,

2)wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany na pokrycie kosztów budowy lokalu określonego w umowie chyba, że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,

3)pokryć koszty związane z wyodrębnieniem własności lokalu przewidziane w przepisach dotyczących dokonania podziału i wyodrębnienia własności nieruchomości,

4)stosować się do postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

5)dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie,

6)uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

7)uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

8)zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

9)udostępnić zajmowany lokal:

a)w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody - niezwłocznie w celu usunięcia awarii. Obowiązek udostępnienia lokalu w przypadku opisanej wyżej awarii dotyczy każdej osoby korzystającej z lokalu.
Jeżeli osoba korzystająca z lokalu jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.
Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby, a z dokonanych czynności sporządzić protokół.

b)po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania, w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo właściciela lokalu nie będącego członkiem spółdzielni,

c)po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w celu wykonania remontu lokalu lub budynku obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych, nie dłuższy niż 12 miesięcy. W okresie użytkowania lokalu zamiennego członek Spółdzielni bądź osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo właściciel lokalu nie będący członkiem wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.

d)dokonania odczytu urządzeń pomiarowych,

e)w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

10)przestrzegać regulaminu porządku domowego,

11)korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym osobom,

12)korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię.

13)zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

14)zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż w umowie o ustanowienie prawa do lokalu / przydziale/,

15)wykonywać inne obowiązki określone w statucie.
poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]